خامنه ای و شورای نگهبان با موفقیت انتصابات را بردند

محمد ارسلانی


اعلان نتایج غیررسمی انتخابات نشان از پیروزی قاطع ابراهیم رییسی
در مقابل رقبای ضعیف خود دارد
مهندسی انتخابات شورای نگهبان و علی خامنه ای
باعث پیروزی انحصارطلبان و تندروها در انتخابات شد
و دوسال تبلیغ مداوم و مهندسی انتخابات باعث شد
انتخابات ۱۴۰۰به انتصابات تبدیل شود
تندروها عملا تمام ارکان قدرت را از امروز در اختیار دارند
و فضا را بر بخش عظیمی از جامعه
که موافق انحصارطلبی آنها بودند تنگ تر خواهند کرد