خامنه ای و نسخه ای که برای فلسطین پیچید

محمدهادی بازیاری

رهبر ایران در سخنرانی خود که به مناسبت روز جهانی قدس
طبق معمول همیشه حوزه دخالت خود را با وجود کارشناس و دیپلمات نبودن
به کشورهای دیگر گسترش داد و از جوانان فلسطینی به زبان عربی خواست
تا با برپایی یک همه پرسی نظام سیاسی سرزمین خود را مشخص کنند
قطعا در جوامع دموکراتیک برگزاری همه پرسی یا رفراندوم
در اکثر مسائل مهم سیاسی بهترین انتخاب خواهد بود
حق هر ملتی می باشد که خودشان تعیین کننده سرنوشت خودشان باشند
اما متاسفانه رهبر ایران بیش از سه دهه است که
این حق را از مردم ایران دریغ کرده است
برگزاری همه پرسی در ایران می تواند
سرنوشت کشور و مردم را در بسیاری از ابعاد روشن کند
کاش رهبر ایران ابتدا حق همه پرسی را در ایران به رسمیت بشناسد
و اجازه برگزاری آن را بدهد
بعد برای بقیه ملت ها نسخه بپیچد