خبرگان رهبری و چالشی جدی به نام علی خامنه ای

مهرداد شاکری

بنظر می رسد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
به جای آنکه بر اعمال و رفتار رهبر ایران نظارت کنند
تمام تلاش خود را به کار بسته اند
تا موجبات رضایت سیدعلی خامنه ای را فراهم آورند
دیدار قریب الوقوع نمایندگان خبرگان با خامنه ای
عرض ارادت دوباره این افراد به خامنه ای می باشد
رهبر ایران به عنوان فرمانده کل قوا
با اشرافی که بر تیم های حفاظت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری دارد
به نوعی شیشه عمر این افراد عموما سالخورده
و در شرف ناتوانی جسمی و عقلی را در دست دارد
خبرگان از بیم جان چاره ای جز دستبوسی رهبر ایران ندارند
خبرگان رهبری با چالشی روبروست که توان مقابله با آن را ندارد

✍️ دیدگاه شما 🙏