خرد را در شلیک موشکها کور نکنید!

✍️رستم شجاعی مقدم

قدرت ابعاد بسیار وسیع و متفاوتی دارد به طوری که قدرت نظامی تنها یک بعد اقتدار است و قدرت موشکی فقط بخش کوچکی از توان رزمی است.

سیاست خارجی زمانی می تواند منافع ملی را تعقیب و برآورده کند که فرمان هدایت آنرا عقلانیت و دانش سیاسی در دست داشته باشد و تمام عوامل و ابزارهای قدرت را درست سرجای خود به کار بگیرد و پرواضح است که قدرت نظامی آخرین ابزار دیپلماتهای حرفه ای برای چانه زنی و امتیازگیری است.

هیچ یک از راه ها و ابزارهای دیپلماسی به تنهایی کافی نیستند ، موشکها نیز نمی توانند به تنهائی اولین و آخرین وسیله دیپلماسی باشند.

زمانی که افکار پادگانی نظامیان و مانور موشکی تمام سیاست خارجی را در بر می گیرد و تیراژ تهدیدات زبانی با شلیک های موشکی تنها صدای سیاست خارجی می شود ، بازتاب آن قبل از هر چیزی ویرانگر امنیت ، آرامش و آینده مردم خودی خواهد بود زیرا جهان به چنین رویکردی نه تسلیم می شود و نه جایزه می دهد!