خروج ۱۶۵ میلیارد دلار سرمایه از ایران طی ۱۵ سال اخیر

براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، در پایان سال ۱۳۹۸ خالص حساب سرمایه ایران به منفی ۶/۷ میلیارد دلار رسیده که این میزان نسبت به رقم منفی ۱۶ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۷، بهبود ۹/۳ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد.

گرچه منفی بودن رقم خالص حساب سرمایه به‌تنهایی نمی‌تواند بیانگر میزان و حجم خروج سرمایه از کشور باشد، بااین‌حال با توجه به اینکه حساب سرمایه بخشی از تراز پرداخت‌ها در اقتصاد بین‌الملل بوده و سوابق همه تراکنش‌ها بین نهادهای یک کشور با نهادهای کل دنیا را ثبت می‌کند، این شاخص می‌تواند نشانه قابل اتکایی از میزان خروج سرمایه در ایران باشد.

براین اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ فقط در دو سال ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ رقم خالص حساب سرمایه ایران مثبت و در ۱۳ سال این رقم منفی بوده است؛ به‌طوریکه این میزان از مثبت ۷/۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به منفی ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ رسیده، در سال‌های ۹۱ و ۹۲ حدود منفی ۹ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۳۹۳ به مثبت ۵۵۹ میلیون دلار رسیده است.

این میزان در سال‌های بعد همچنان روند منفی خود را ادامه داده و بین سال‌های ۹۵ تا ۹۷ حدود منفی ۱۶ تا منفی ۱۹ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۳۹۸ با بهبود ۹/۳ میلیارد دلاری به منفی ۶/۷ میلیارد دلار رسیده است.

در مجموع ارقام مذکور نشان می‌دهد طی ۱۵ سال اخیر رقم خالص حساب سرمایه ایران چیزی نزدیک به منفی ۱۶۵ میلیارد دلار بوده و در فقدان آمارهای جزئی‌تر، می‌توان گفت طی این ۱۵ سال حداقل ۱۶۵ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.