خرید و فروش صلاحیت نمایندگی مجلس

✍️اکبر اعلمی


در بهمن پارسال با بسیج شبانه‌روزی ۷تن از رفقا شامل؛ یک روحانی، یکی از قضات سابق، یکی از معاونین سابق استانداری، یکی از مدیران سابق سازمان برنامه، یک نماینده ادوار، یک کارآفرین و یک نماینده مجلس، ظرف تنها ۱۰روز؛ ۷شبکه مدعی خرید و فروش صلاحیت نمایندگی با دلایل و مدارک کافی شناسایی و یکی از شبکه‌های شناسایی شده با ذکر نام و مشخصات و شماره حساب، هلو پوست کنده در سر قرار تحویل حفاظت اطلاعات شورای نگهبان شد

که البته برخلاف میل ما نیمه‌تمام وارد عمل شدند،

همان که کدخدایی در توئیتش شناسایی آنرا برخلاف‌واقع به شورا نسبت داده است!

سرنخ‌ها و اطلاعات برخی از شبکه‌ها را در اختیار حفاظت شورا و نهادهای مربوطه قرار داده و به اطلاع دهقان عضو شورای نگهبان و علی‌جنتی نیز رساندم

و از طریق پیامک، سخنگوی قوه قضاییه را هم درجریان گذاشته و نوشتم که اگر بخواهید مستندات همه شبکه‌ها در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

یک مورد را هم آماده همراه با مستندات به حفاظت شورای نگهبان وصل کردم.

بجز شبکه‌ای که در هتل هویزه دستگیر شد، دریغ از یک تماس و پیگیری و اقدام لازم برای بقیه شبکه‌ها!