خلع لباس : اغاز مردمی شدن

 

رضا تجلی

 

 

خبر خلع لباس حسن اقای میری انسان را به این فکر می اندازد

که ایا ایشان وافراد  مشابه دیگری  که

حاکمیت جمهوری اسلامی چنین سرنوشتی را برایشان رقم میزند

چیزی را از دست میدهند ویا بالعکس بدست می اورند.

افرادی که از نظر فقهی مرتبه پائین تری نسبت

به خیلی از فقهای خود فروخته که

در خدمت حاکمیت و مقابل مردم هستند، را دارند

اما ازان جایی که اموخته های دینی خود را به درستی

و به نفع مردم بیان میکنند از طرف

مخالفان پر قدرت کنار گذاشته میشوند.

ولی با این کار با ارزشترین دارایی که

همان مردم هستند را بدست می اورند.

و در کنار مردم مظلوم می ایستند.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما