خوابیدن کاروان خسته المپیک ایران روی زمین فرودگاه توکیو!

گروه نخست ورزشکاران اعزامی ایران به المپیک توکیو با سختی و خستگی فراوان یکشنبه عصر به دهکده ورزشکاران رسیدند.

ابتدا در فرودگاه توکیو حدود ۷ تا ۸ ساعت معطل ماندند تا ژاپنی ها مراحل ترخیص آنها و دیگر کشورها را انجام دهند.

سپس انتقال ورزشکاران ،چمدان ها و تجهیزات به دهکده ورزشکاران نیز حدود دو ساعت زمان برد چراکه اتوبوس و کامیون های حمل چمدان و دیگر تجهیزات کافی نبود و این اتفاق باعث معطلی دیگری برای ورزشکاران شد.

باتوجه به اینکه ژاپن به قانونمندی و منظم بودن مشهور است، جای تعجب دارد که ژاپنی ها فکری به حال این مسئله نکردند تا کاروان ها مدت زمان کمتری در فرودگاه معطل بمانند.