خودروسازها زیر تیغ رییسی

مهرداد شاکری

به نظر می رسد طرح مبارزه با فساد اقتصادی قوه قضاییه کم کم دارد همه بخش های صنعت در ایران را در بر میگیرد.
صنعت خودروسازی که در ایران به عنوان یک صنعت پر از حاشیه شناخته می شود این روزها در زیر تیغ ابراهیم رییسی رفته و وی قصد دارد دل و روده این صنعت را بیرون بریزد تا آفت ها و بیماریهای آن را از بین ببرد
فساد در صنعت خودروسازی ایران فسادی عظیم و گسترده می باشد و قطعا بعد از سایپا نوبت بقیه می باشد