خیابانی بسیار منحصر به فرد در شهر کادیس در کشور اسپانیا

در این خیابان خانه ها در زیر یک صخره بسیار بزرگ ساخته شده اند و نمای جالبی را ایجاد کرده است !