خیابانی که “موش آزمایشگاهی” شده است!

شنیده ها

همین چند سال قبل بود که شهرداری تهران در دوره “محمدباقر قالیباف” با صرف هزینه چند میلیارد تومانی اقدام به تعویض کامل کفپوش پیاده رو و نهر خیابان ولیعصر(عج) کرد!

این طرح در زمان خود حاشیه های فراوانی داشت و قراربود تا سال ها به عنوان اثری ماندگار در پیاده رو سازی شهری باقی بماند.

اینکه ایرادات فنی و مهندسی و البته زیست محیطی به اجرای این طرح شد، در جای خود محفوظ اما هزینه های کلانی که از اموال عمومی برای این خیابان صرف شد، اکنون باردیگر در حال تکرار است

و مدیریت فعلی شهرداری در سال پایانی فعالیت خود بار دیگر تخریب و بازسازی انهار خیابان ولی عصر را آغاز کرده است!

آنهم در حالی که هنوز زمان زیادی از بازسازی قبلی نگذشته و شهرداری تهران نیز با مشکلات عدیده مالی و درآمدی مواجه است

اما گویا خیابان تاریخی ولیعصر (عج) به “موش آزمایشگاهی” برای مدیریت شهری در هر دوره ای تبدیل شده است.