دختر آبی به روایت ۲۰:۳۰

طرح از مانا نیستانی/ منبع: خبرگزاری ایران وایر