دختر نصرالله و چرب زبانی برای حاکمیت

مهرداد شاکری

در حالی که مردم ایران سال هاست بخاطر حمایت ایران از سیدحسن نصرالله و گروه تروریستی حزب الله لبنان تاوان ها سنگینی را داده اند
و ایران بخاطر حمایت از حزب الله به عنوان یک گروه تندروی نظامی شیعه در منطقه با چالش های فراوانی روبروست و در اوج مشکلات اقتصادی مصاحبه های خبرگزاری های داخلی با زینب نصرالله دختر سید حسن نصرالله به نوعی دهن کجی به مردم ایران و تحقیر آنان می باشد
دختر نصرالله مثل پدرش با چرب زبانی و حمایت گفتاری از رهبر ایران و حاکمیت می کوشد دلارهای بیشتری را از جیب مردم ایران به جیب پدرش واریز کند