درسی که سلیمانی به بودجه‌خواران داد

از روزی که خبر اختصاص میلیاردی بودجه به یک بنیادفرهنگی به نام سردارسلیمانی منتشر شد، افکارعمومی انتقادات فراوانی را به این تصمیم کردند و برخی دیگر نیز با خود می‌گفتند اگر خانواده فرمانده پیشین سپاه‌قدس دل‌شان به حال جایگاه آن شهید بسوزد بی‌شک در این روزگار تلخ معیشتی از این بودجه اعلام برائت می‌کنند و عطایش را به لقایش می‌بخشند.

همین هم شد و دیروز دختر سردار قاسم‌سلیمانی ذکاوت نشان داد و نام پدر را از بند این بودجه رها کرد؛ هرچند که شاید در قالب بودجه‌های دیگر کمک‌هایی برای این بنیاد یا مسائل مربوط دیگر بشود ولی دیگر تابلوی بودجه میلیاردی برسر در مکتب این خانواده نصب نمی‌شود.

از طرفی دیگر فرد مذکور با عملکردش، درس بزرگی به کسانی داد که با شیوه‌های متفاوت و مختلف هرساله دهان خود را برای بلعیدن بودجه باز می‌کنند و هیچ خروجی ندارند در حالی که مردم گرسنه هستند و مشکلات گوناگون هر روز جامعه را به سمت مصائب گوناگون سوق می‌دهد.