در انتخابات ۱۴۰۰هیچ کاندیدی برای خامنه ای خودی نیست

محمدهادی بازیاری


انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم پس از رفراندوم قانون اساسی در سال ۵۸
یکی از مهمترین انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت و شخص علی خامنه ای می باشد
خبرهای ضد و نقیض فراوانی در مورد سلامتی رهبر ایران
و پیشرفت سرطان پروستات وی و قریب الوقوع بودن مرگ علی خامنه ای به گوش می رسد
خامنه ای یکی از سخت ترین سال های رهبری خود را سپری میکند
نظام تحت هدایت و فرمان و رهبری وی چه در داخل و چه در خارج از کشور
در پایین سطح محبوبیت و مقبولیت خود قرار داد
سازمان های مختلف امنیتی و اطلاعاتی ایران برای تصاحب بیشتر قدرت
در حال و مجادله و کشمکش و جنگ با یکدیگر هستند
فساد سیتماتیک سراسر کشور را فرا گرفته
بحث بیماری خامنه ای و ساله جانشینی رهبری جدی شده
و امنیتی ها میکوشند گوی سبقت را ازحریفان خود بستانند
و مهره مد نظر خود را پس از مرگ خامنه ای به صندلی رهبری بنشانند
علی خامنه ای اما به خیال خود توانسته بود که
مقدمات جانشینی فرزند خود مجتبی را به جای خود فراهم آورد
اما رقبای مجتبی خامنه ای سعی دارند در انتخابات پیش رو موفق شوند
و خودشان در تعیین جانشین رهبر نقش اصلی را ایفا کنند
خامنه ای میداند که همه اطرافیانش چشم انتظار مرگ وی هستند
و هیچ کاندیدایی در این دوره برای وی خودی محسوب نمی شود