در دیدار محدود جوانان با «آقا محسن» چه گذشت؟

شنیده ها حکایت از آن دارد که اخیرا دیداری مفصل بین برخی از جوانان گام دومی و محسن رضایی برقرار بوده است.

در این دیدار یکی از جوانان مدعی که قصد دارد در ۱۴۰۰نامزد شود و برخی دیگر از جوانان اصولگرایی که مدعی دولت جوان حزب اللهی صرفا بر اساس سن هستند، حضور داشتند و بحثهای انتخاباتی با رضایی شده است و در نهایت محسن رضایی گفته است که خوب است با هم به توافق‌هایی برسیم و هم من و هم نماینده شما در انتخابات ثبت نام کنیم و هر کدام که تایید شد دیگری او را حمایت کند و در دولت هم بعد از انتخابات از یکدیگر حمایت کنیم.

گفته می شود محسن رضایی از دو سال قبل افراد مختلف و تاثیرگذار را با همین روش به مجمع تشخیص کشانده و بعد از سیر مرحله ای به آنان گفته که در ستاد انتخاباتی من مشغول شوید که با ناراحتی آنان مواجه شده است.