در مورد نزاع حسن روحانی با قالیباف و شمخانی و مصوبه مجلس

اکبر گنجی

حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی مصوبه مجلس را رد کرد و خلاف مصالح به شمار آورد.

قالیباف ادعا کرد که با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی این اقدام را کرده اند.

علی شمخانی به کمک قالیباف شتاف و با صدور بیانیه دبیرخانه شورای امنیت ملی نوشت که مصوبه مجلس نه تنها زیانی برای مصالح ملی ندارد، بلکه مجلس در چند مرحله در این مورد با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رایزنی کرده و نظرات شورا را هم مورد توجه قرار داده اند.

حالا سه احتمال مطرح می شود:

الف- اگر شمخانی و قالیباف راست می گویند، چرا رئیس شورای عالی امنیت ملی اطلاع ندارد و دو بار به طور علنی با مصوبه مجلس مخالفت می کند؟

ب- اگر اطلاع دارد، احتمالاً رأی شخصی او با رأی اعضای شورای عالی امنیت ملی تفاوت داشته و بدین ترتیب مخالفت خود را علنی ساخته است.

پ- شاید هم قالیباف و شمخانی راست نمی گویند.