«در کدام دولت نقدینگی بیشتر از همه رشد کرد؟»

➖برخلاف نظر کسانی که فکر می‌کنند دولت‌ روحانی در رشد نقدینگی سالیانه بسیار ضعیف‌تر و بدتر از بقیه عمل کرده، مقایسه با سایر ادوار نشان می‌دهد فرق خاص و اساسی‌ای بین دولت‌ها وجود ندارد.

➖همچنین دولت اول روحانی ۹۶-۹۳ با کمی عملکرد بهتر، کمترین خلق و بسط پول و رشد نقدینگی و دولت دوم وی ۹۹-۹۷ با کمی رشد نقدینگی بیش از میانگین دولت‌ها، بدترین عملکرد را در رشد نقدینگی مازاد بر تولید تولید در بین ادوار داشته است و پس از آن با فاصله کم دولت دوم احمدی‌نژاد ۹۲-۸۹ قرار دارد.

➖طبیعتا عامل اصلی رشد نقدینگی دولت دوم روحانی کسری بودجه به خاطر قطع درآمدهای نفتی و تحریم‌های ظالمانه بوده است.