دستگیری جاسوس در شورای نگهبان

شنیده ها

شنیده ها حاکی از این است که در شورای نگهبان فردی به جرم جاسوسی دستگیر شده است این فرد در مجموعه های بالای کارشناسی شورای نگهبان حضور داشته است.

فرد دستگیر شده اطلاعات شورای نگهبان را به خارج از کشور منتقل می کرده و با افرادی در خارج از کشور نیز مرتبط بوده است این فرد دسترسی های بالایی داشته و متن مذاکرات شورای نگهبان و اسناد ورودی و خروجی شورا را نیز به واسطه فعالیت در دبیرخانه شورا در اختیار داشته است.

البته لازم به ذکر است میزان نفوذ در مراکزی حساس تر از این ، در حکومت ایران مسبوق به سابقه بوده و بارها اتفاق افتاده ، آن چنان که این نفوذ در برابر آن ها از اهمیت چندانی برخوردار نیست!