دستگیری عباس واحدیان شاهرودی پس از تذکر پیمان عارف به امنیتی ها

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

مزدور بودن شاخ و دم ندارد

ممکن است در یکی از کشورهای اروپایی

با کت و شلوار و کروات نشسته باشی

و به نام فعال سیاسی خیلی شسته و رفته

در حال مزدوری برای سپاه باشی

درست شبیه پیمان عارف

که مزدور مواجب بگیر سازمان اطلاعات سپاه است

پیمان عارف دو شب قبل درکلاب هاوس فارسی

به عباس واحدیان شاهرودی تاخته است

و عدم دستگیری ایشان را نشانه غیرواقعی بودن مبارزه ایشان دانسته

و تلویحا از امنیتی ها خواسته که آقای واحدیان را دستگیر کنند

این تذکر و توصیه مزدوری به نام پیمان عارف

در نهایت موجب دستگیری آقای واحدیان شده است.