دشمن دانا بلندت می کند/بر زمینت می زند نادان دوست

حسین فرزین

ضرب المثل “دوستی خاله خرسه” را ایرانی ها بسیار به کار می برند. مگس روی سر صاحب خرسی که روزها او را در شهر می گرداند و می رقصاند و از مردم پول می گرفت نشسته بود. خرس با کوبیدن سنگی بزرگ بر سر صاحبش خواست خدمتی به وی کرده و مگس را بکشد. مگس پرید و صاحب خرس دیگر بلند نشد.
علم الهدا پیشنماز جمعه ی مشهد گاهی حرف هائی می زند که متاسفانه ضرب المثل دوستی خاله خرسه را تداعی می کند.
چند روز پیش تاریخدان شده بود و بیان داشت که /من اگر می توانستم مجسمه نادر را در خراسان جمع می کردم و قبر این نادر شاه افشار را خراب می کردم.، چرا،چون او با بستن آخوندها به گاو آهن آن ها را وادار به شخم زنی در مزارع می کرد!/البته این قصه ی بستن آخوندها به گاو اهن که درود بر آن مرد بزرگ که چنین کرد،حکایتی است خواندنی که توصیه می کنم دوستان آن بیاند و مطالعه کنند.
حالا اگر مردم در تظاهرات بعدی ، به جای شعار “رضا شاه روحت شاد” شعار بدهند “نادر شاه روحت شاد” این شعار را علم الهدا یاد مردم نداده؟
خدایا اندکی عقل به این جماعت عنایت کن.ضمنا متولیان بقعه ی نادرشاه مواظب باشند چون یک وقتی شاید آتش به اختیارها با فرمان ایشان کاری بکنند که دوباره و چندباره یک آبروریزی جهانی برای این مرز و بوم پیش آید.