دلارها باز هم به لبنان می روند

مهرداد شاکری

به نظر می رسد ایران به زودی قادر خواهد بود
تا به دلارهای بلوکه شده اش در عراق و کره جنوبی
و چند کشور دیگر دسترسی داشته باشد
و مبلغی در حدود ۱۵میلیارد دلار
از پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد میگردد
در حالی که اقتصاد کشور برای جلوگیری از فروپاشی نهایی
به سنت به سنت این دلارها نیاز دارد
و مردم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور
و کاهش فقر و تورم و گرانی
منتظر تحرکات واقعی اقتصادی
از جانب دولت و حاکمیت می باشند
اما سیاست حمایت حاکمیت از گروه های نیابتی خود
در سطح منطقه و جهان باعث خواهد شد
که بخش اعظمی از این دلارها در اختیار گروه هایی
همچون حزب الله لبنان و حماس و حشدالشعبی قرار گیرد
دلارهای ایرانی بزودی سر از لبنان در می آورند
و اقتصاد حزب الله شاهد بهبودی ملموس خواهد بود
مردم ایران هم در این میان کماکان نظاره گر
حاتم بخشی حاکمیت به گروه های نیابتی خواهند بود
و فقر و فساد و فحشا و گرانی و تورم
در داخل کشور باز هم بیشتر خواهد شد