دلار وارد کانال ۲۵۰۰۰ تومان شد

۵۰ هزار تومان معادل ۲ دلار!!!