دلیل خانه نشینی محمدجواد ظریف چه بود؟

این روزها خبر استعفای ظریف یکی از خبرهای مهمی بود که این بار مثل خبر استعفای پیشین آن چنان مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت و تب و تابی ایجاد نکرد در حالی که او واقعا به دلیل اختلاف با حسن روحانی مدتی خانه نشین بوده است.

شنیده ها حاکی از این است که وزیر امور خارجه خواستار پیگیری طرح پیشنهادی روسیه برای میانجیگری بوده اما رییس جمهور با آن مخالفت کامل کرده و خواستار توقف آن شده و بالا گرفتن این اختلاف ها و نرسیدن به نتیجه، منجر به خانه نشینی ظریف و غیبت او در دولت شده است.

البته با “میانجیگری” چند نفر از اعضای دولت گویا از این کشمکش ها کاسته شده و محمدجواد ظریف به کار خود ادامه خواهد داد.

گفتنی ست این روزها محمدجواد ظریف به عنوان یکی از گزینه های ریاست جمهوری انتخابات ۱۴۰۰ در مرکز توجه بسیاری از سیاسیون قرار گرفته، هر چند خود او فعلا مخالف ورود به انتخابات ریاست جمهوری است.