دلیل مخالفت خامنه ای با استفاده مردم از واکسن ایمن چیست؟؟

محمد ارسلانی

در حالی که بنظر می رسد رهبر ایران و سران نظام
و افراد درون حاکمیت از واکسن امریکایی فایزر
یا یک واکسن ایمن برای در امان ماندن از کرونا استفاده کرده باشند
تلاش حاکمیت برای مخالفت با واکسن های ایمن و مطمئن شک برانگیز می باشد
حاکمیت در حال خرید واکسن روسی کرونا می باشد
واکسن روسی تاکنون توسط هیچ مرجع جهانی بهداشت و درمان تائید نگردیده است
و اطلاعات خاصی از این واکسن در اختیار مجامع جهانی و مردم قرار نگرفته است
اگر به یک سال قبل برگردیم متوجه می شویم که کرونا حاکمیت را از فروپاشی نجات داد
تزریق واکسن های ناایمن به مردم باعث تداوم تشدید کرونا در کشور
و مرگ صدها هزار نفر از مردم ایران خواهد شد
استفاده از واکسن ایمن باعث میشود که مردم دیگر دغدغه زنده ماندن یا نماندن نداشته باشند
و آرامش روانی مردم ایران باعث خواهد شد که اعتراضات سراسری در کشور دوباره جان بگیرد
و آن جاست که ممکن است حاکمیت در نقطه پایان قرار بگیرد