دم خروس از عبای علم الهدی بیرون زد / لیدر اصلی استیضاح ظریف علم الهدی ست

 

مهرداد شاکری 

 

در حالی که تعدادی از نمایندگان تندرو مجلس

که عمدتا مشهدی و اصفهانی هستن

د و توسط کریمی قدوسی حمایت میشوند

صحبت های روز گذشته علم الهدی امام جمعه مشهد در نماز جمعه

و حمله به آقایان ظریف و صالحی نشان می دهد که

پشت پرده هدایت استیضاح ظریف شخص علم الهدی قرار دارد

علم الهدی و تیم حامی وی در حاکمیت و سپاه

که مرگ برجام را سرلوحه اهداف خود قرار داده اند

و برجام منافع این کاسبان تحریم را با خاک یکسان کرده است

با استیضاح ظریف قصد دارند از وی انتقام بگیرند

چرا که کاسبان تحریم خود را آماده کرده اند

تا دوباره به نام تحریم ها ثروت های ملی را چپاول کنند

و به کسب مال نامشروع تا دم مرگ ادامه دهند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما