دولت اسلامی از قالیباف هم عبور می کند

محمد ارسلانی

دولت اسلامی که آرزوی تندروها در سپاه و دستگاه های امنیتی می باشد

با انتصاب ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور سیزدهم در دسترس قرار گرفته است

تندروها با یکدست کردن حاکمیت قصد دارند

ضمن در دست گرفتن کامل کشور

اقتصاد کشور را نیز به طور کامل در اختیار بگیرند

و برای رسیدن به این مهم تیم های مختلف مافیای اقتصادی را از چرخه اقتصاد کشور خارج خواهند کرد

یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای اقتصادی کشور

تیم محمدباقر قالیباف می باشد که

دولت اسلامی بزودی با کمک رییس جدید دستگاه قضا

آنان را از چرخه اقتصادی و سیاسی کشور حذف خواهند کرد