دولت رفقا و شرکا

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – میثم بازیاری

انتخاب بسته وزیران از یک طیف و جناح خاص

و گزینش استانداران نظامی و امنیتی

از همان طیف خاص

و گزینش مدیران ارشد کشور

به خاطر ارتباطات فامیلی و جناحی

در دولت ابراهیم رییسی در حال افزایش می باشد

به نظر می رسد رییسی مملکت داری را

با یک تعاونی دوستانه و خانوادگی اشتباه گرفته است

و در حالی که شایسته سالاری به ورطه فراموشی سپرده شده

آینده مردم و کشور در انحصار گروهی است

که حتی توان اندیشیدن به منافع ملی را هم ندارند

این دولت پیش از آنکه به پایان عمر قانونی خود برسد

از هم خواهد پاشید