دولت نظامیان به نفع اصلاحات تمام خواهد شد!

✍️رستم شجاعی مقدم

(منظور از اصلاحات نهضت آزادی خواهی مردم ایران است که با مشروطه آغاز شده است)

در صورت حاکم شدن یک نظامی بر دولت آینده ایران حلقه حکومت نظامیان کامل می شود و فرصت فرافکنی و خطبه خوانی علیه بخش غیر انقلابی نظام از مداحان و مبلغان حاکمیت گرفته می شود ، از طرفی بی سوادی مطلق سیاسی در نظامیان ایرانی که اثرات ویرانگر و‌ فرصت سوز آن در سیاست منطقه ای کاملا آشکار گردیده است موجب به بن بست رسیدن دولت آنان در کوتاه مدتی پس از اتمام ذخایر ارزی تمامیت جامعه را متوجه ناتوانی و ناکارآمدی آنان در اداره کشور خواهد نمود و چنین وضعی به اجماع ملی بر ضرورت اصلاحات بنیادین و سرعت گرفتن سیر تحولات اساسی کمک خواهد کرد.

دولت روحانی در واقع آخرین امیدها به عقلانیت درون حکومت را از بین برد و با این نگاه دولت نظامیان پس از روحانی در آینده سیاسی کشور ما نقش یک پل برای گذار ملی به اتحاد و آرمان یابی را ایفا خواهد کرد.
ساختار کنونی احزاب و گروه های اصلاحات چه بخواهد و چه نه نقش چندانی در این روند را نمی تواند بازی کند .

کنش احزاب اصلاح طلب در این دوره از تحولات تنها می تواند روایتی از روابط آنان با حکومت باشد زیرا مردم امروز از دایره هر نوع ساختار رسمی چه حکومتی و چه اصلاحات عبور کرده اند!

✍️ دیدگاه شما 🙏