دوچرخه حرام، چهارچرخه حلال؟!

دوچرخه حرام، چهارچرخه حلال؟!

آقای امام جمعه اصفهان!

‏شما که رگ غیرتت از ⁧ دوچرخه سواری زنان ⁩ باد می‌کند و آن را بی‌هیچ دلیل قانونی و شرعی، عینِ بی‌دینی می‌خوانی، نظرت پیرامون این ⁧ چرخدستی بانوان ⁩ چیست؟!

چرا از این وقایع دردناک سخنی بر زبان نمی‌رانی؟! شاید مصلحت نمی‌دانید!

‏اولویت‌ها را عجیب در این مُلک، گم کرده ایم!

مصطفی فقیهی