دو خطری که حاکمیت یکدست را تهدید می‌کند

✍🏻هادی سروش

دو بحران، حاکمیت یکدست را تهدید می‌کند:

اولی فساد و رانت است که به علتِ بودِ ثروت و قدرت و نیز نبودِ نظارت رخ می‌دهد

و دومی فساد اخلاقی است که به دلیل اختلاف درون‌جناحی و منیت‌ها شکل می‌گیرد.

آتش این دو بحران سیاسی – اخلاقی، وقتی با عدم حمایت بیش از نیمی از شهروندان همراه باشد، بسیار شعله‌ور و مخاطره‌آمیز است.

بر دلسوزان حاکمیت و دولت است که از همه سلیقه‌ها در مدیریت‌ها بهره بگیرد‌ و معیشتِ راحت را بر مردم هموار کند و با خدمتی متفاوت و اخلاقی برتر، شهروندانی که همراهش نیستند را همراه کند.

اینها نمونه‌ای از علاج واقعه پیش از وقوع است.

شیخ اجل چه زیبا فرمود: علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد/ دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست/ به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز/ وگرنه سیل چو بگرفت سد نشاید بست.