دو سوال از آقای ترامپ ، در رابطه با تناقض رفتار با ایران و عربستان

 

 

راه سبز امید

 

سوال اول را اقای خاشقچی روزنامه نگار اصلاح طلب و منتقد عربستانی از ترامپ پرسید

که خطاب به او گفته بود شما که می گویی اگر یک هفته حمایتت را از حکومت عربستان برداری

بساط این حکومت جمع خواهد شد؛

در برابر چه کسی از این رژیم دیکتاتوری و ضد بشری دفاع می کنی؟

اگرچه سوال آقای خاشقچی از ترامپ با ترور او توسط دولت تروریست عربستان بی جواب ماند.

اما این سوال همچنان از او به قوت خود باقی است

در کنار سوال دیگری که من بعنوان یک شهروند اصلاح طلب ایرانی از او مطرح می کنم

و آن اینکه هدف او از اعمال تحریم های کشنده بر علیه ایران چیست؟

آیا هدف کشتن ایرانی ها از فرط گرسنگی است ؟

چنان که یک مقام عالیرتبه اسراییلی گفته

و یا هدف تغییر رفتار رژیم ایران است

چنان که مقامات آمریکایی در اظهارات رسمی شان بیان می کنند

و یا هدف تغییر رژیم ایران است

چنان که آن ها در اظهارات غیر رسمی شان می گویند

و رهبر ایران نیز این روایت را باور دارد

و به همین خاطر شرکت در هر مذاکره ای با آمریکایی ها را رد می کند

و حتی طرح آن را هم خیانت می داند

از آقای ترامپ باید پرسید اگر هدف آمریکا واقعا مذاکره با ایران برای تغییر رفتار آن است

چرا قبل از خروج از برجام این خواسته را بصورت جدی مطرح نکرد؟

تا از سوی حکومت ایران متهم به بد عهدی و عدم پایبندی به قول و قرارهایش نشود؟

و از طریق شرکای اروپائیش ایران را ملزم به مذاکره مستقیم با امریکا نکرد؟

و اگر چنانچه هدف او تغییر رژیم ایران است

باید به او گفت اول اگر تو مرد جنگی

و در خود احساس قدرت و تکلیف می کنی

و می خواهی حاکمان ایران را سرنگون کنی

چرا به جای وارد شدن در یک جنگ رودررو با آن،

ملت ایران را با اعمال تحریم ها گرسنگی می دهی ؟

و زجر کش و دچار مرگ تدریجی می کنی؟

ثانیا اگر نیت تو از سرنگونی حاکمان ایران خیر است

و هدف تو چنانکه می گویی و ادعا می کنی

نجات ملت ایران از شر دیکتاتوری حاکمان است

چرا رژیم عربستان را که به قول خودت افسارش در دست توست

و مثل گاو شیرده آن را می دوشی

چرا آن را وادار به اصلاحات سیاسی واقعی

و گسترش دمکراسی نمی کنی؟

و چرا مردم این کشور را از شر این حکومت قبیله ای

و اشرافی و قرون وسطایی و تروریست و جنگ طلب و تکفیری نجات نمی دهی ؟

تا الگویی برای مردم ایران و سایر مردم خاورمیانه شوند؟

و ثالثا اگر نیت خیر داری

اول برو همان هایی را که در لیبی و عراق و افغانستان و کره شمالی زاییده ای

جمع و بزرگ کن

و بعد به سراغ ایران بیا

تا صداقت تو آزموده شود

و سیه روی شود هر که در او غش باشد

 

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما