دو گروه در ایران میخواهند ترامپ مجددا انتخاب شود ؛ محافظه کاران افراطی و مردم بستوه آمده از ظلم، بیعدالتی و بی کفایتی

✍️مهدى نوربخش

دو گروه در ایران میخواهند ترامپ مجددا انتخاب شود. محافظه کاران افراطی سخت بدنبال انتخاب مجدد ترامپ هستند تا سیاستهای این نظام را در عدم تغییر در سیاست و عدم مذاکره با امریکا توجیه کنند. آنها همچنین بدنبال آن هستند که ترامپیسم پیروز شود تا نهادهای بین المللی، دموکراتیک و قانونی تضعیف شوند. آنها میخواهند بگویند اینهم پایان یک دموکراسی که بیش از ۲۰۰ سال قدمت دارد. آنها در حقیقت بدنبال توجیه ثبات سیاسی در سایه خشونت نظامهای خود کامه هستند.


گروه دوم مردم عادی کوچه و خیابان هستند که از ظلم، بیعدالتی و بی کفایتی این نظام بستوه آمده اند. آنها میخواهند که ترامپ اقتصاد کشور را بمرز فروپاشی برساند تا بلکه تغییراتی در این کشور صورت پذیرد.

فرهیختگان سیاسی کشور از سالمند تا جوان که به تغییرات صلح آمیز ساختاری دلبسته اند، میخواهند‌ بایدن انتخاب شود و کشور ما با امریکا بطور جدی وارد مذاکره شود. چرا انتخابات اینبار امریکا اینقدر برای مردم ما مهم شده است؟ ‌ آیا این نظام این کنشهای اجتماعی را جدی میگیرد؟


آیا مردان سیاسی ما پس از چهل سال شکست در سیاست داخلی و خارجی حاضرند به مطالبات اکثریت برای تغییرات اساسی در کشور تن دهند؟