دیدار سه نامزد نظامی به سفارش چه کسی انجام و مهمان ویژه آن چه فردی بود؟!

شنیده ها

سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه جلسه ای را به بهانه هم افزایی نامزدهای نظامی در دفتر خود برگزار میکند.

در این جلسه برخی نامزدهای نظامی همچون رضایی، قاسمی و محمد شرکت میکنند و روی اصلی صحبت های سردار سلامی نیز با سعید محمد بوده است.

دلیل اصلی برگزاری این نشست عدم تخریب نامزدهای نظامی توسط تیم های رسانه ای یکدیگر بوده است.

در این جلسه سعید محمد با توپ پر می گوید که جریان هایی در داخل سپاه بشدت علیه بنده کار میکنند، امثال آقایان جوانی و حاجی صادقی قصد نابودی من را دارند، اینطور که نمیشود هم افزایی کرد!

بعد از اتمام جلسه محسن رضایی پیش دستی کرده و میگوید بهتر است یک عکس یادگاری هم گرفته شود که محافظان وی از آنها تصویر یادگاری میگیرند که رضایی بدون هماهنگی آن تصویر را در توییتر خود منتشر میکند.

شبیه چنین جلسه ای قرار بود در منزل محسن رضایی برگزار شود که دو تن از نامزدهای نظامی شرکت نمیکنند و سردار سلامی مجبور می شود بانی آن شود.

حاج کاظم ریس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه مهمان ویژه این جلسه بوده است.