دیدگاه عجیب مردم در زمان قاجار درباره دوچرخه !

وقتی در زمان قاجار دوچرخه وارد ایران شد، مردم آنرا بچه شیطان لقب داده و میگفتند این وسیله توسط اجنه هدایت میشود !

پیرترها با دیدن دوچرخه بسم‌الله میگفتند و آن را از علائم ظهور میدانستند !

در میان برخی علما در سایر کشورهای اسلامی نیز حتی تا همین اواخر به آن ارابه شیطان می گفتند.