دیوارهای شکسته یک وطن” / توحید عزتی ،مدیر بنیاد ایران پناهنده

۴۰ سال گذشت از حکومتی که جز تحقیر و تعقیب و اعدام و وحشت ، دستاوردی برای ملت ایران نداشت ، آنچنان شأن و‌ منزلت یک ایرانی در چشم جهانیان سقوط کرد که هر ایرانی با غیرت و شرف ، از تولدش در این وطن بی صاحب پشیمان گشت، آیا مگر می شود!! اینهمه وطن هراسی و وطن گریزی آن هم بنام پناهندگی !؟
اینک ایران همچون پادگانی شده است که سربازانش اسلحه های خود را رها کرده و فرار را بر قرار ترجیح داده اند!
ایران اینک به ظاهر آرام هست و جنگی در آن به وقوع نپیوسته است، اما در زیر پوست این وطن به یغما رفته! طوفانی برپاست، هر‌کس با هر مکنت و اندوخته ای که دارد، قصد دارد وطن اش را ترک کند، شاید بزرگ‌ترین زلزله بدون تکان! در حال اتفاق است!
بر اساس تجربه و سوابق عملی و علمی ام در عرصه مهاجرت و پناهندگی به جرأت می‌توانم اذعان نمایم بیش از دومیلیون ایرانی هم اینک در پی راهکاری امن برای فرار از کشور است، مقصد فرقی ندارد ! هر کجا غیر از ایران ،
در این بین، از تمام اقشار جامعه در صف پناهندگی و مهاجرت از کشور هستند ، فقیر و غنی فرقی ندارد هرکس هرچه دارد به اصطلاح معروف آتش به مال اش زده است! فقط برای آینده ای بهتر،
چنین موج درخواست برای رهایی از یک کشور به اصطلاح در حال صلح ، در جهان نظیر ندارد ! سردمداران خواب زده ایران ، مثل کبکی خوش خیال ، سرخود را زیر برف بی خیالی پنهان کرده اند، جامعه جهانی نیز در قبال این موج بزرگ خروج از وطن به قصد پناهندگی ، ساکت مانده است! ادامه این روند ، هرچه باشد روزی یقه حکام ظالم و رهبران دین حکومتی ایران را خواهد گرفت، وجدان جهانی نیز باید صدای این مردم خاموش ولی سرگردان باشد ، پس چه زمانی ؟؟ آیا دیر نشده است؟!


“Broken walls of a homeland”

By: Tohid Ezzati Director of the Iranian Refugee Foundation

۴۰ years passed from a government that had no achievement for the Iranian nation except for humiliation, pursuit, execution and horror, the sovereignty of an Iranian collapsed in the eyes of the world, that every Iranian, with zeal and honor, regretted his birth in this idle homeland, Will it be !! All this is a patriotic and homeland country called asylum!
Now Iran is like a garrison whose soldiers have abandoned their guns and preferred escape.
Iran is now seemingly calm and there is no war in it, but it has fallen under the skin of this homeland! A storm is set up, everyone with whatever means and resources has a plan to leave his homeland, perhaps the biggest earthquake without shaking! It’s happening!
I can safely acknowledge, based on my practical and scholarly experience in the field of immigration and asylum, more than two million Iranians are now seeking a safe solution to escape from the country, the destination is no different! Anywhere other than Iran
Meanwhile, all segments of society are in the line of refugee and immigration, the poor and the rich, no matter what, whatsoever has the so-called famous fire to its property! Just for a better future,
Such a wave of requests for the liberation of a so-called peace-loving country is not the same in the world! The dormant leaders of Iran, like a cheeky hide, hide their heads under the unconscious snow, the international community has remained silent in return for this great wave of asylum withdrawal from the homeland! Whatever the continuation of this trend, one day, the tyranny of rulers and leaders of the Iranian government will take the gloom, and the conscience of the world should be silent, but wandering, then when? Is not it late ?!

Tohid Ezzati
Director of the Iranian Refugee Foundation
www.iranrefugee.com