دیوار نویسی برادران ارزشی

دیوار نویسی برادران ارزشی وابسته به مراکز حکومتی روی گنبد یک آب‌ابنار تاریخی در استان یزد!!

✍️ دیدگاه شما 🙏