دیکتاتوری عقب نمی نشیند


منبع : کانال تلگرامی :: گفتند نه”

دیکتاتوری عقب نمی نشیند چرا که معنای عقب نشینی دادن احساس قدرت به مردم است. اساسا دیکتاتوری بر ترس و ضعیف نگه داشتن مردم استوار است بنابراین مسلم است که عقب نشینی نمی کند. عقب نشینی یعنی مردم یکدفعه احساس کنند که اگر با هم باشند و بجنگند می توانند دیکتاتور را به زانو آورند و این چیزی نیست که علی خامنه ای نفهمد. او بخوبی می داند که به هیچ وجه نباید عقب نشینی کند. او کسی است که هم رزم بشار اسد بوده است برای
نابودی سوریه. او نیروهایش را بسیج خواهد کرد و در بی سازمانی رقت بار مخالفان ایرانی چه داخل و چه خارج او مسلم می داند که این معترضان بعد از چند روز به خانه هایشان باز می گردند.
این سناریو یعنی شکستی دوباره برای ایرانیان و سالها باز طول خواهد کشید که این زخم این همه کشته شده و این همه زخمی بهبود یابد و معنای زمان در این پروسه یعنی تداوم دیکتاتوری و نابودی عمر و زندگی مردم به شدت آسیب پذیر.