دیکتاتوری محضِ شورای بی نام و نشان و آتش به اختیارِ!!!مشهد در محله ی گل و بلبل / حسن مقیمی

 

 

کوهنوردی با اعمال شاقه…

دوستان مشهدی باز در کنار هم نشستند و قانون تصویب کردند….

ظاهرا محله ی گل و بلبل است….

هر چه پیش آید ، خوش آید…..

گل بود و به سبزه نیز آراسته شد….

در شهرها و کشورهای دنیا قانون تصویب می کنند برای پیشرفت و حرکت رو به جلو .

ما قانون تصویب می کنیم برای پسرفت و فرار رو به جلو.

ما کجاییم و آنها کجایند

واقعا چرا متوجه نیستند که بیایند و از امثال علم الهدی ها تبعیت کنند.

بیایید و ببینید که چگونه ائمه جمعه های ما ، در پشت تریبون های خود فتوا می دهند و جیره بگیرانشان آن را تصویب می کنند.

در چین قانون تصویب می کنند برای اینکه از روبات ها زین پس بعنوان مجری و گوینده ی اخبار استفاده کنند .

در مشهد مقدسِ ما که توسط امثال علم الهدی ها گروگان گرفته شده است قانون تصویب می کنند که زنان و دختران برای رفتن به کوهنوردی باید اجازه پدر یا همسر خود را داشته باشند.

مشهد بجای شهر زیارتی ظاهرا تبدیل گشته است به شهرِ بازی آقایان.

هر جا که زورشان نمی رسد ، بر سر مردمی که گروگان گرفته شده اند حرصشان را پیاده می کنند.

ظاهرا تصمیم دارند هر قانونی که عربستان جهت رفاه شهروندانش تصویب کرد تا از عصر حجر خارج گردند ، عکسِ آن را شورای بی نام و نشان و آتش به اختیار!!!مشهد، اجرا کند برای رفتن به عصر حجر و بی سوادی و تحجر.

دولتمردان ما تلاش می کنند تا شرایط دُگم حاکم بر جامعه را بشکنند و اصلاحاتی را رقم بزنند.

بعنوان مثال ورود زنان به ورزشگاه.

در مقابل افرادی معلوم الحال نشسته اند و چرتکه می اندازند که چگونه با اصلاحاتِ دولت مقابله کنند و قانونی پُر از حب و بغض را تصویب می کنند تا بتوانند خودی نشان دهند.

اما این کشمکشِ قدرت همیشه چوبش باید بر سر زنانمان بخورد.

چون دیواری کوتاه تر از آنان نخواهد بود.