دیگر در سطل های زباله هم غذایی پیدا نمی شود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – میثم بازیاری

دوستی دیروز میگفت

وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم

بیش از حد خراب است

و اکثریت جامعه در آرزوی تهیه یک لقمه نان خالی

در حال تلاش و فعالیت هستند

میگفت :مردمی که از سر فقر و نداری

به ناچار این روزها در سطل زباله دنبال لقمه نانی میگردند

اکثر مواقع دست خالی می مانند

و تلاششان فایده ای ندارد

گسترش فقر و نداری و گرسنگی

قطعا باعث مرگ صدها نفر از هموطنانمان میشود

که در سکوت و تنهایی می میرند و صدای هیچ کس هم در نمی آید