دیگر چه اتفاقی باید بیفتد که بفهمیم مستعمره روسیه ایم؟

محمد ارسلانی

سفر قالیباف به مجلس قطعا نقطه عطفی خواهد بود
بر پایان سال ها حماسه سرایی دروغ از تاثیر رهبر ایران بر پوتین و روسیه
فرستاده رهبر ایران به روسیه که ظاهرا حامل نامه مهمی به پوتین بود
را در نهایت خفت و خواری به روسیه راه دادند
نه استقبال دیپلماتیکی وجود داشت
نه پوتین برای دریافت نامه مسیح زمان سر و دست شکست
اگر مستعمره روسیه نشده بودیم
اگر عزتی در سیاست خارجی برای تندروها باقی مانده بود
اگر قالیباف و اصولگراها نقشی در تعاملات بین المللی داشتند
قطعا اینگونه یک کشور و یک ملت تحقیر نمیشد
به عنوان یک مستعمره عزتی برایمان نمانده
که آقایان بخواهند حتی اعتراض کنند
این جماعت کی از خواب خرگوشی بیدار میشود
خدا میداند