ذوق زدگی رییسی و جعل تاریخ

محمد ارسلانی

ابراهیم رییسی در بیانیه انتخاباتی خود
پس از پیروزی در انتخابات حداقلی ۲۸ خرداد
با جعل آمار و تاریخ از آرا بالا و کم نظیر سخن به میان آورده است
با یک مقایسه آماری ساده مشخص است که ابراهیم رییسی
به پشتوانه رای ۳۰ درصد از واجدین شرکت در انتخابات به این مهم دست یافته است
و تا اینجای کار یک رییس جمهور حداقلی است که با نه بزرگ ۷۰درصد مردم به خود
و با یک مهندسی دقیق انتخاباتی رییس جمهور شده است
ابراهیم رییسی اولین گام خود را با جعل تاریخ و آمار برداشت
باید منتظر جعلیات بعدی ایشان باشیم