رئیسی می آید قالیباف نمی آید

شنیده ها

١_حضور ابراهیم رئیسی در روز آخر ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قطعی است.

٢_ممانعت از حضور رئیسی توسط رهبری و مخالفت به انصراف وی از ریاست قوه قضاییه توسط مقام عالی کذب محض می باشد.

٣_زیرساخت های فعلی قالیباف به رئیسی منتقل خواهد شد.

۴_تمام اقدامات اساسی مجلس از جمله مسئله استیضاح در هماهنگی کامل با رهبری بوده، مسئله ای که می تواند بعد از اتمام رای گیری و انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در دوماه باقی مانده تصدی گری روحانی برای تبدیل شدن مجلس به جلسه محاکمه و حساب و کتاب تغییر کند.