رئیس جمهور نظامی، اداره کشور یا استحکام مواضع نظامی ؟

مهرداد شاکری

به نظر می رسد ایده دولت نیمه نظامی در کشور
خرداد ۱۴۰۰ به واقعیت تبدیل شود
و یکی از سرداران سپاه
در قامت رئیس جمهور ظاهر گردد
ایده دولت نیمه نظامی سالهاست
که موافقان و مخالفان زیادی دارد
عده ای نجات کشور را در یکپارچه شدن قدرت
و انتخاب رئیس جمهوری نظامی
در راستای مجلس انقلابی می دانند
اما یک نکته در این میان وجود دارد
رئیس جمهور نظامی قطعا
برای آباد کردن سفره های مردم نمی آید
رئیس جمهور نظامی ماموریت دارد
ایران را به بزرگترین زرادخانه سلاح و مهمات در منطقه تبدیل کند

✍️ دیدگاه شما 🙏