رئیس جمهور نظامی، مصرف داخلی یا خارجی؟

مهرداد شاکری

طرح رئیس جمهور نظامی که محصول اتاق فکرهای تاریک وابسته به راس هرم قدرت در ایران است
پیش از آنکه مصرف خارجی داشته باشد
برای مصارف داخلی درنظر گرفته شده است
چکمه های آهنین این رئیس جمهور
که رهبر ایران از آن با تعبیر رئیس جمهور جوان و انقلابی یاد می کند
برای فشار بر مردم ایران طراحی شده است
رئیس جمهور نظامی
قرار است ۸ سال فضای بسته و خفقان آوری را بر مردم تحمیل کند
این چکمه ها برای ایستادن در مقابل مردم تهیه شده است