رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، از استعفای می، خشنود نیست

پایگاه خبری / تحلیلی نگامیانکر از همکاری با می خوشحال بوده و از وی تقدیر میکند

اتحادیه اروپا اعلام داشت، تصمیم ترزا می نخست وزیر انگلستان، برای استعفا در روز ۷ ژوئن، تاثیری بر موضع اتحادیه اروپا در خصوص برگزیت نخواهد داشت.

مینا آندریوا سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا، طی سخنانش در بریفینگ رسانه ای روزانه اش، اظهار داشت، یان کلود یانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، ابراز داشته است که از استعفای می، خشنود نیست.

یانکر از همکاری با می خوشحال بوده و از وی تقدیر میکند.

وی همچنین افزود: “یانکر، با نخست وزیر جدید نیز به همین اندازه محترمانه رفتار کرده و روابط کاری را افزایش خواهد داد.”

آندریوا، با اشاره به اینکه موضع اتحادیه اروپا در خصوص برگزیت تغییری نکرده است، گفت: “در موقعیتمان در خصوص توافقنامه جدایی، تغییری حاصل نشده است.”