راه اندازی کانال تحکیم ملت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_عبدالله مومنی، فعال دانشجویی سابق، خبر از راه اندازی کانال تحکیم ملت داد.

عبدالله مومنی، فعال دانشجویی سابق، در باره‌ی راه اندازی کانال تحکیم ملت نوشت:

فضای رسانه و رسانه ی آزاد مهمترین ابزار و وسیله برای آگاهی بخشی و آموزش در ساحت سیاسی ایران می‌باشد، لذا برآن شدیم که با همت و یاری برخی دوستان با هدف کمک رساندن به سیاست ورزی دموکراسی خواهانه درجهت ایجاد فضای مناسب برای گفتگو و آموختن اخلاق مدنی که زیربنا و اساس دموکراسی مشارکتی است همت گمارده و برای تحقق رویاهامان در گستره ی عمومی بر یکدیگر ظاهر شویم .

رسانه تحلیلی خبری «تحکیم ملت» به امید آگاهی مدنی در عرصه ی همگانی و برای تحقق ایرانی آزاد و دموکرات در فضای رسانه ای کشور در جهت ترویج گفتمان سیاست ورزی تلاش خواهد نمود و در این مسیر از هر گفتگو و دیالوگ فکری و سیاسی در جهت تقویت ایده ی سیاست ورزی دموکراتیک استقبال می کنیم .

حیات بی تخیل، آوار بار سنگین هستیست و کنش ورزی سیاسی و اجتماعی در پی برساخت آرمانی جمعی برای کاستن از این رنج است. ما باید دوباره تخیل جمعی تولید کنیم و احیاء سیاست نیز بدون آن امکان‌پذیر نیست. احیاء سیاست در دل کشاکش دائمی برای ایجاد تخیل و آرمان جمعی امکان‌پذیر می شود و در پرتو آن تحکیم همبستگی ملی رخ می نماید، و جامعه ذره ای شده و گسسته نیازمند ایجاد چنین انسجامی.

هدف این کانال پیگیری خط سیر احیاء سیاست ورزی دموکراسی خواهانه است.
این کانال خط راهبردی اصلاح ساختاری را به عنوان راهبردی دورانی و نیز مرحله ای مهم در فرایند دموکراسی سازی پیگیری می کند.
تحقق دموکراسی در فرایندهای دموکراتیزاسیون مستلزم جامعه ای آگاه و شهروندانی مسوول است. از این رو این کانال خبری و تحلیلی بر آن است تا این این اولویت اساسی مشارکت داشته باشد و علاوه بر اخبار اجتماعی و سیاسی و فرهنگی درباره فرایندهای دموکراسی سازی درون زا به تولید محتوی بپردازد.
ما برآنیم که با اصلاحات ساختاری می توان افقی روشن تر را تصور کرد
ما برآنیم که با رویای جمعی می توان دوباره همبستگی ملتی را تحکیم نمود
ما برآنیم که دوباره می توان اصلاحات دموکراتیک را برای گذاری دموکراتیک و خشونت پرهیز سامان داد.

آدرس کانال تلگرامی تحیم ملت :

t.me/tahkimmelat