رحمانی فضلی و “دروغ” به فاصله چند روز و صدها کشته!

حامد تقوی-

آقای عبدالرضا رحمانی‌فضلی ، وزیر کشور؛ همان کسی که در کشتار معترضین به گرانی‌ها ، یکی از نقش موثرترین عناصر حکومت بوده، در جدیدترین بیانات خود گفته است: “طبیعی است که افزایش قیمت بنزین اثر خود را روی بقیه کالاها بگذارد. زمانی که قیمت بنزین افزایش می یابد، افزایش قیمت‌ها طبیعی است. وقتی بنزین ۱۵۰۰ تومان شده طبیعی است که بر برخی مسائل تاثیر می گذارد، اما این میزان تأثیر، کارشناسی شده و معلوم است، اما اگر کسانی فراتر از این بخواهند سودجویی کنند، انصافا بی توجهی به افکار عمومی و مردم است.”
عجب دنیایی‌ ساخته‌ اید. وقاحت به جای شرم آقای وزیر!
همین شما و دوستانتان نبودید که تا قبل از این ماجراها، همین چند روز پیش ، دائم جلوی دوربینها مینشستید و میگفتید «گرانی بنزین روی هیچ چیزی تاثیر نخواهد گذاشت؟ »
مگر میشود تاثیر نداشته باشد؟ مردم را چه فرض کرده اید؟ برای همین مردم معترض را قلع و قمع کردید؟
جای شما بودم از این همه دروغ و دغل و جنایت و تقلب و آدکمشی میمردم و بس.