ردپای خامنه ای در تایید صلاحیت دبیر شورای انقلاب فرهنگی، انتصاب یا انتخاب

 

 

مهرداد شاکری 

 

آقای ضرغامی طی یک توئیت از دخالت آشکار وحید حقانیان

معاون اجرایی بیت رهبرایران و مشاور عالی رهبر ایران

در بررسی صلاحیت نامزد دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی سخن گفته است

آقای ضرغامی این حرکت وحیدحقانیان را خودسری دانسته است

اما بنظر نمی رسد این حرکت

بدون هماهنگی با شخص رهبر ایران انجام گرفته باشد

ظاهرا رهبر ایران می خواهد انتصابات خود را

با پوشش انتخابات و در پوشش دموکراسی بر مردم تحمیل نماید

اگر هم رهبر ایران واقعا از خودسری نیروی تحت امر خود

خبرنداشته باشد که بسیار بعید است باید فاتحه کل کشور را خواند

چرا که رهبری که نتواند به مسایل درون بیت خود رسیدگی کند

و نسبت به رخ دادهای اطراف خود آگاه نباشد

چگونه میخواهد داعیه دار رهبری و اداره کامل امور یک کشور باشد

یا خودسرها اختیار کامل  رهبر ایران را در دست گرفته اند

یا رهبر ایران پا از اختیارات قانونی خود مثل گذشته فراتر گذشته است

 

نگام ، ناگفته های ایران ما