رد پای سپاه در قرارگاه طالبان در هرات افغانستان

محمد ارسلانی

به نظر می رسد ارتباط نظامی سپاه پاسداران
با گروه طالبان هر روز وارد فاز جدیدی میگردد
سپاه در حالی که مردم در بسیاری از نقاط کشور
به ابتدایی ترین حقوق یک زندگی ساده و معمولی
نظیر آب آشامیدنی سالم و آموزش و اقتصاد مولد دسترسی ندارند
هر روز صدها هزار دلار از حق مردم را در خارج از مرزها
برای ترویج خشونت و تروریسم هزینه می نماید
سپاه لقمه از دهان گرسنگان بیرون می آورد
و همان لقمه را در خارج از کشور
به جنگ افزار و بمب و گلوله تبدیل می کند
ارتباط سازمانی بین سپاه و طالبان
قطعا بر خلاف منافع ملی می باشد
کاش این رفتار غلط در سپاه
و مجموعه های موازی سپاه به پایان برسد
و مردم ایران از حقوق اولیه خود برخوردار گردند